Regulamin

1. Wstęp

Wszystkie zlecenia fotograficzne przyjmowane przez serwis www.foto-express.com.pl  realizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu, także Zleceniobiorcą usług jest firma:  FOTO EXPRESS MARIA SOBCZAK z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Garncarskiej nr 10, 61-817 Poznań

Usługi fotograficzne realizowane są przez laboratorium firmy FOTO-EXPRESS  zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej www.foto-express.com.pl

Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Zleceniodawcą.

Usługi serwisu www.foto-express.com.pl  polegają na przyjmowaniu od użytkowników za pośrednictwem serwisu internetowego graficznych plików zdjęciowych oraz na przesyłaniu ich na adres firmy na nośnikach (CD, DVD, pendrive, kary pamięci)   celem wywołania zdjęć – na warunkach określonych przez Zleceniodawcę i odesłaniu ich za pośrednictwem poczty lub kuriera. Usługi www.foto-express.com.pl  mają odpłatny charakter.

Serwis internetowy www.foto-express.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

Zlecenie jest wiążące dla firmy FOTO-EXPRESS jedynie wówczas, gdy w ciągu 7 dni roboczych nastąpi zapłata na wskazane konto i gdy zlecenie jest kompletne. Do czasu zaksięgowania wpłaty na konto zlecenie jest traktowane jako oferta niewiążąca.

 

3. Prawa autorskie

Zleceniodawca wysyłając zamówienie oświadcza ,że jest właścicielem praw do powielania i korzystania z materiałów (plików) przekazanych Zleceniobiorcy . Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody osób trzecich spowodowanych naruszeniem praw autorskich przez Zleceniodawcę.

4. Zleceniodawca

Zleceniodawcą (Użytkownikiem) serwisu internetowego www.foto-express.com.pl  jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych .

Złożenie zlecenia poprzez serwis internetowy www.foto-express.com.pl oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych.

Serwis foto-express.com.pl dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, ale nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich.

 

5. Zamawianie

Serwis www.foto-express.com.pl umożliwia zamawianie odbitek określonych w ofercie umieszczonej na stronie internetowej serwisu.

Zleceniodawca zlecający wykonanie usługi odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do naświetlenia. Laboratorium FOTO-EXPRESS stara się nie ingerować w przysłane pliki cyfrowe, chyba, że wyraźnie wymagają one korekty barwnej lub gęstościowej. Pliki cyfrowe przesłane do firmy FOTO-EXPRESS powinny być przygotowane w odpowiednich proporcjach boków dla danego formatu zdjęcia (syndrom „obciętych głów”). Szczegółowych informacji prosimy szukać na stronie www.foto-express.com.pl

Warunkiem umożliwiającym zrealizowanie zlecenia jest: prawidłowe wypełnienie formularza zlecenia tzn.:. wybranie plików, ilości odbitek, formatu, rodzaju papieru, itp. Określenie sposobu odbioru zlecenia. Określenie formy płatności.

Podstawowe parametry plików graficznych przygotowywanych dla AGFA d-lab 2:

1.Model koloru: RGB, Grayscale

2.Czytane formaty plików: preferowany JPG (jpeg)r bmp, tiff (PC bez kompresji LZW)

3.Nazwy plików: BEZ POLSKICH znaków, spacji, przecinków, myślników itp. Najlepiej w formacie 8+3 (DOS) np;

4.lato_10x15.jpg – dobrze,   lato 10×15.jpg – źle

5.Wielkości pojedynczych plików: jpg – po dekompresji < 98MB, bmp, tiff – max. 98MB. Przy trybie REPRODUKCJA  rozdzielczość zdjęć wynosi:

89 x 127 mm (1402 x 2000 pikseli)

102 x 152 mm (1606 x 2394 pikseli)

127 x 178 mm (2000 x 2803 pikseli)

152 x 210 mm (2394 x 3307 pikseli)

203 x 305 mm (3197 x 4803 pikseli)

305 x 457 mm (4803 x 7197 pikseli)

 

6. Realizacja zamówienia

Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie.

Dostarczone przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na adres wskazanym przez Zleceniodawcę. Koszty przesyłki pobierane są zgodnie z cennikiem www.foto-express.com.pl  . Całość kosztów pokrywa Zleceniodawca.

www.foto-express.com.pl  nie odpowiada za terminową realizacje doręczeń przez przewoźnika. W przypadku wyboru przez Zleceniodawcę wysyłki przy użyciu przesyłki nierejestrowanej (tj. Przesyłka priorytetowa oraz ekonomiczna), firma FOTO-EXPRESS nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie przesyłki. Reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane.

Zlecenia mieszane wysyłamy po wykonaniu kompletnego zamówienia.

7. Formy płatności

Rozliczenie transakcji odbywa się w następujący sposób: płatność przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu.

Zlecenie opłacone przelewem bankowym będzie przekazana do realizacji w chwili odnotowania wpłaty na koncie Właściciela Serwisu. Jeśli w ciągu 7 dni nie zostanie odnotowana wpłata zlecenie będzie anulowane.

8. Rezygnacja ze zlecenia

Reklamacje można składać  pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania kompletnego zlecenia.

Serwis foto-express.com.pl nie dopowiada za jakość wykonanych odbitek, jeżeli na jej poziom mają wpływ parametry przesłanych plików.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zlecenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub z winy Zleceniodawcy.

Nie odpowiadamy  jeśli przekazane przez Zleceniodawcę nośniki (  CD, DVD, pendrive, karty pamięci) zostaną zgubione lub zniszczone podczas transportu przez kuriera bądź inny środek transportu.

Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, by odwzorowanie barw na odbitkach było jak najbardziej naturalne, jednak nie może gwarantować 100% zgodności z każdym wyświetlaczem. Zażalenia związane z różnorodnością gustu i upodobań Zleceniodawcy nie będą uwzględniane.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty lub kuriera, koszty przesyłki pokrywa Zleceniodawca.

Reklamacja jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy zamówionymi zdjęciami, a zawartością przesyłki w terminie 7 dni od odbioru zdjęć.

9. Odpowiedzialność

Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny  za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikających z działania czynników niezależnych od Właściciela Serwisu: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, opóźnienia powstałe w trakcie transportu, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Zleceniobiorca zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić Zleceniodawcę.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zleceniu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie  jednak możliwość nie wykonania zlecenia, jeśli zawiera ono treści obelżywe, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub naruszające obowiązujące prawo.

Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Zleceniodawcy, jako niepodlegającego realizacji.